O portálu sucha

o portálu sucha

Portál vzniká pod záštitou odborných firem, které se v oblasti vodohospodářství a krajinotvorby pohybují několik desítek let.

Zároveň průběžně realizujeme vývoj softwarových nástrojů pro vodohospodářské studie, havarijní a povodňové plány a nově i pro plány pro zvládání sucha a nedostatku vody. Spolupracujeme s dalšími odborníky v oborech souvisejících s problematikou sucha - vodní hospodářství, hydrogeologie, zemědělství, lesnictví i urbanismus a řada dalších.

PIPEKO

Ing. Lumír Pála

www.PIPEKO.cz

Hydrosoft Veleslavín

Ing. Petr Hurych

www.Hydrosoft.cz

Vodex

Ing. Jana Nečesánková

www.Vodex.cz

Naší snahou

je v rámci jakýchkoliv prací aplikovat nové poznatky z oblastí spojených s vodním režimem v krajině. Vždy se však snažíme na problémy nahlížet i obyčejným selským rozumem a porovnat současný stav s minulostí. Jak již historie mnohokrát dokázala, ne vše nové je vždy to správné. Stačí se ohlédnout na drastické budování melioračních odvodňovacích systémů v 2. pol. 20 století. A naši předkové, ačkoliv neměli nejnovější vědecké poznatky a technologie, uměli žít s krajinou v souladu a číst odezvu svých zásahů do krajiny.

Na těchto stránkách budou postupně vycházet aktuální informace k plánovaným opatřením, zejména těm vycházejících z připravované novely vodního zákona. Jedná se zejména o připravovaný institut Plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody, což by měl být hlavní dokument na úrovní krajů a obcí s rozšířenou působností pro podrobnou analýzu území a analýzu potřeb vody v území v návrhem základních organizačních a technických kroků pro operativní vyřešení momentálního sucha a nedostatku vody. Na tyto plány naváží vodohospodářské studie úpravy vodního režimu v krajině, studie nových vodních nádrží případně vodárenské studie budování nových vodovodů a propojení vodárenských systémů.

Neváhejte nás kontaktovat

Z našeho pohledu

důležité skutečnosti

je nutné si uvědomit několik základních skutečností:

  • Dochází ke klimatickým změnám, to je nezpochybnitelné. A i u nás došlo k mírnému oteplení klimatu. O příčinách se vedou velké diskuse, každopádně i narůstající urbanizace, či zemědělská krajina a velké scelené lány nárůst teplot jen podporují.
  • Zemědělství se musí vrátit hlavní úloha, se kterou historicky vzniklo. Zemědělství musí být především zdrojem potravin, ne prioritně zdrojem zisku (někdy za každou cenu).
  • Sucho nevyřeší miliardy investované do budování rybníků a vodárenských přehrad. Musí se diametrálně změnit vztah ke krajině jako celku. Nové rybníky jsou jen malým dílkem mozaiky nutných opatření. Hlavní snahou musí být dostat vodu do hlubších horizontů podzemních vod.
  • Krajina se bude muset více a pestřeji strukturovat, aby mohla voda více plošně infiltrovat. Hlavní snahou bude provést úpravy pro zvětšení přirozené infiltrace, nikoliv jen zadržení vody v nádržích. Musí se budovat mokřady, zatravněné údolnice, příkopy zadržující vodu či zasakovací průlehy v polích apod.
  • Schopnost půdy zadržet vody je velkou měrou ovlivněna podílem organické hmoty v půdě. Bude se muset řešit problém s chybějící živočišnou výrobou, která dříve poskytovala organickou hmotu (hnůj) pro zapravení do půdy. Je třeba zvážit využití jiné organické hmoty (komposty). Zároveň je nutné, aby se přehodnotily nastavené osevní postupy. Do osevních postupů se musí vrátit jetelovina. A celkově by se do zemědělství měl vrátit pohled hospodáře se selským rozumem, který si uvědomuje nutnost ochrany krajiny i pro další generace.
  • V lesích je třeba rychleji nahrazovat labilní monokultury smrku místně a historicky vhodnou skladbou listnatých a jehličnatých dřevin.
  • Jak v zemědělství tak lesnictví musí kontrolní orgán více preferovat krajinotvornou funkci, než produkční. V tomto směru je nutné změnit i systémy dotací zakládající se často jen na podporované maximalizaci produkce.
  • V intravilánech je třeba přistupovat k revitalizačním projektům komplexně. Projekty musí krom stavební části řešit i sadovnická opatření s výsadbou vhodných dřevin, budováním i menších vodních ploch a vhodným řešením zasakování srážkových vod.
  • Jednotlivci pak musí začít s úsporou vod i u svých nemovitostí. Jedná se hlavně o jímání srážkových vod pro technologické potřeby, zalévání nebo pro napojení vnitřních rozvodů splachování.
  • U již existujících povolení k nakládání s vodami pro odběr povrchových a podzemních bude nutné přezkoumat zejména povolená maximální množství odebíraných vod. Tyto hodnoty jsou někdy extrémně naddimenzované reálně potřebě.

Kontakt

k vašim službám

Neváhejte nás kontaktovat.

E-mail: info@portalsucha.cz

Karlovarský, Liberecký,
Plzeňský, Ústecký kraj:

Ing. Lumír Pála
tel: 603 259 502

Jihočeský, Královehradecký, Pardubický,
Středočeský kraj, Vysočina, Praha:

Ing. Petr Hurych
tel: 605 245 075Jihomoravský, Moravskoslezský,
Olomoucký, Zlínský kraj:

Ing. Jana Nečesánková
tel: 739 592 991